ทักทายกับนักเรียน

สวัสดีครับนักเรียน

        กิจกรรมการเรียนในภาคเรียนนี้  เรามาเรียนกันแบบสบายๆ สไตล์ครูวัฒนากัน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนกันดังนี้
       1.  เรียนรู้การสร้างชุมชนออนไลน์โดยใช้โปรแกรมออนไลน์บล็อกเกอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ หรือเว็บบล็อก 
       2.  นักเรียนนำเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่าง มาบูรณาการกับวิชาคอมพิวเตอร์ นำเสนอในบล็อกของนักเรียน
       3.  เรียนรู้การใช้โปรแกรมต่าง ๆ ของ Google
       4.  การวัดผล ประเมินผล
         -  งานกิจกรรมการเรียนระหว่างเรียน 50 คะแนน
         -  งานกลุ่มการนำเสนอแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ด้วย google slide 20 คะแนน
- ผลงานเว็บบล็อกของนักเรียน 20 คะแนน
- แบบทดสอบ 10 คะแนนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น